LEVERINGSVOORWAARDEN BRANIE MOTORS

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door branie motors gevestigd te katwijk aan zee hierna te noemen Branie.

1.2      de opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Branie zijn algemene voorwaarden.

1.3      Bijzondere van voorwaarden van Branie afwijkende bepalingen zijn slechts bindend tenzij deze door hem schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 2: Aanbiedingen.

2.1     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2      Mondelinge aanbiedingen door Branie of zijn ondergeschikten zijn niet bindend tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Overeenkomst.

3.1De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Branie door zijn schriftelijke bevestiging.

3.2Elke met Branie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Branie zonodig informatie betreffende hem opvraagt voor welke informatie Branie zich zal wenden tot bureau AFI te Leeuwarden

3.3Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten enz. alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Branie bij de aanbieding verstrekt zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 4: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Branie binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5: Expertise.

5.1Indien een opdracht tot schriftelijke schade expertise wordt verleend kan Branie aan de opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.

5.2Indien een opdracht tot reparatie wordt verleend, waarop de in het vorige lid genoemde schriftelijke – expertise betrekking heeft, zal het ter zake van die vorige taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale expertisebedrag.

 

Artikel 6: Prijzen.

6.1Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen af bedrijf Branie.

6.2Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden zullen deze worden doorberekend.

6.3Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6.4Kosten voortvloeiende uit aanvulling en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

6.5Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van Branie tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7: Annulering.

7.1indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Branie reeds aangeschafte materialen en grondstoffen , al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Branie gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. De opdrachtgever zal eveneens aan Branie als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever is voorts verplicht Branie te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

7.2Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Branie  zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 8: Tekeningen en andere gegevens.

8.1Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Branie zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Branie wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Branie zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Branie.

8.2Als Branie opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, of andere gegevens geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Branie te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8.3Branie zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Branie is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of uitgevoerd aan of in verband met Branie zijn producten en diensten.

 

Artikel 9: Leveringstermijnen.

9.1De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Branie schriftelijk in gebreke te stellen.

9.2De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Branie zijn de goederen te leveren of werkzaamheden ter hand te nemen

9.3Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Branie stalling – c q opslagkosten aan de opdrachtgever in rekeningen brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

 

Artikel 10: Werkzaamheden.

10.1          Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Branie geldende tarieven.

10.2          Branie is gerechtigd ongeacht het retentierecht bij werkzaamheden van grotere omvang van          450,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

10.3          Indien na uitvoering van branie opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is Branie gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

 

Artikel 11: Bergingswerkzaamheden.

11.1          De kosten van bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op- en afhalen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2          De te bergen object(en) van welke aard en omvang het dan ook is (zijn) zonder schriftelijke overeenkomst met Branie op geen enkele wijze verzekerd.

11.3          Wanneer een object door Branie in geborgen en in bewaring is genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval) is de eigenaar / bezitter verplicht deze na 10 dagen na berging op te halen of te wel een regeling met Branie te treffen. Wordt hier niet aan voldaan dan worden stallingkosten in rekening gebracht, alles naar recht en billijkheid.

 

Artikel 12: meer- en minder werk.

12.1          Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen is overeengekomen.

12.2          Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan. Moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Branie ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen op mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor de rekeningen van opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolge hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Branie buiten zijn verantwoordelijkheid overschreden worden.

12.3          Door Branie te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld kunnen aan de opdrachtgevers in rekening worden gebracht.

12.4          De toepasselijkheid van het artikel 7A 1646 Burgerlijke Wetboek bepaalde uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13: Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Branie om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde. Op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 14: Vrijwaring.

14.1          Opdrachtgever vrijwaart Branie en / of zijn personeel voor alle vorderingen, in geval Branie een huur en / of vervangende motor ter beschikking stelt aan de opdrachtgever tot vergoeding van geleden schade en / of gemaakte kosten, daaronder begrepen boetes ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom / het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van de motor ongeacht of een dergelijke vordering in of buiten rechte tegen Branie wordt ingesteld.

14.2          Opdrachtgever vrijwaart Branie tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade gedurende periode van de ter beschikking gestelde motor in bezit de opdrachtgever was / is zijn ontstaan aan derden. Wanneer Branie aldus word aangeschreven tot vergoeding van gelede schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Branie hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leen periode zijn alle kosten van gebruik van de motor waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15: Reclame.

15.1          Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan. Branie terstond schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de leveringen c.q. oplevering Branie wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan word de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2          Branie dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3          Indien de reclame naar het oordeel van Branie juist is, zal Branie hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de facturenwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in originele toestand.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid.

16.1          Branie is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.       Overmacht, zoals in deze voorwaarden is omschreven.

b.       Daden of nalatigheden van de opdrachtgever zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c.       Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.

d.       Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolgen van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.

e.       Normale slijtage aan geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

f.         Enige anderen van buitenafkomende oorzaken.

 

16.2          Branie is slechts aansprakelijk voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

16.3          Branie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien Branie op verzoek van de opdrachtgever voor reparaties, gebruikte onderdelen installeert.

16.4          Branie zal in beginsel niet gehouden zijn met geleden bedrijf- en / of  gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16.5          Branie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Branie onder zich heeft.

 

Artikel 17: Garantie.

17.1          Branie garandeert de door hem geleverde occasions met een koopprijs van €3.500,- en hoger gedurende een periode van 3 maanden echter met een maximum van 10.000 kilometer.

17.2          Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Branie aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en / of fabricagefouten welke bij normaal gebruik ontstaan. Branie zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn onoordeelkundig gebruik of andere oorzaken dan materieel- en fabricagefouten of indien Branie na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Branie niet zelf vervaardigd, verleend Branie nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren deze worden in rekening gebracht.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud.

18.1          Zolang Branie geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking van uitvoering of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt eigendom van Branie.

18.2          Branie heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen in staat van faillissement wordt verklaart of op de goederen beslag wordt gelegd.

18.3          Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19: Retentierecht.

Branie heeft recht de motor c.q. het object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. Branie heeft dit retentierecht eveneens op de grond van eerdere overeengekomen waaruit de opdrachtgever nog betaling verschuldigd is.

 

Artikel 20: Overmacht.

20.1          Buitengewone omstandigheden zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer, in het algemeen gehele of gedeeltelijke werkstakingen,oproer,oorlog of oorlogsgevaar zowel hier als te landen, als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Branie of de opdrachtgever, niet of niet tijdige leveringen van goederen door leveranciers van Branie ex- en importverboden gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Branie dan wel in de middelen van vervoer van derden, in het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Branie overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot leveringen c.q. uitvoering van werk zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genoemd kan doen gelden.

20.2          Branie is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding.

21.1          indien de opdrachtgever op enigerlei wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn  zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21.2          Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Branie in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.3          De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Branie eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn ontroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Branie op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 22: Betaling.

22.1          Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indienen van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2          Branie is gerechtigd in dien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rent ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzenden van de facturen.

22.3          Branie is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4          De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €35,- tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat branie zich heeft verzekerd van een derde blijkt uit de grootte en gehoudenheid tot betaling van gerechtelijke kosten.

 

Artikel 23: Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten daaronder begrepen de enkele vorderingen van het verschuldigde. Zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestingsplaats Branie indien deze dit wenst, aanhangig wordt gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

KvK Inschr Nr. 28067313